Konference Korrupsioni dhe Grate – Perspektivat e se ardhmes

Hotel Tirana International

Salla Consortium

15 Prill 2013


Moderatore: Brunilda Dibra & Elda Gjoka 

Project Director: Joniada Hito

09.30 – 10.00  Regjistrimi

10.00 – 10.10  Hapja & Prezantimi i projektit

Znj. Joniada Hito, Global Opportunitites Albania

Znj. Nertila Mosko, Hanns Seidel Stiftung

10.10 – 11.00 Politikat anti korrupsion, procedurat dhe nismat ne Shqiperi

Objektivi: te shqyrtohen politikat ekzituese dhe mekanizmat qe do te perdoren ne te ardhmen per te luftuar korrupsionin ne Shqiperi

  • Permbledhje e veprimtarive aktuale, politikave, procedurave per te luftuar korrupsionnin ne Shqiperi  ( 20 minuta)
  • Sondazhe ( 20 minuta)
  • Pyetje & Pergjigje ( 10 minuta)

Znj. Helena Papa, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit

Z. Alban Nelaj, European Social Survey

11.00 – 12.30 Korrupsioni ne Shqiperi: Prezantime ( secili prezantim 15 minuta)

Znj. Rajmonda Stefa, Ish Deputete

Znj. Elma Tershana, Rrjetit per Demokraci i Gruas

Znj. Alida Karakushi , Shoqeria Civile

Znj. Rozi Petani, Drejtoria Rajonale e Sigurimit Kujdesit Shendetsor Shkoder

12.30 – 12.50 Pushimi Kafese

12.50 – 14.20  Korrupsioni ne Shqiperi: Prezantime ( secili prezantim 15 minuta)

Znj. Mirela Roshi, Akvokate

Znj. Ermira Tafani Prokurore Elbasan

Znj. Migena Kapllani, Arsimtare Elbasan

Znj. Marsida Haxhiu, Pedagoge Elbasan

Z. Edmond Cata, Pedagog 

14.20 – 14.50 Diskutime ne grup: Identifikimi i ceshtjeve dhe strategjive implementuese nga secili grup 

14.50 – 15.20 Konkluzione permbyllese: Prezantime me perfafesuese nga secili grup ( secili prezantim 10 minuta)

15.20 – 16.00 Dreka