Objektivat

Aty ku sipërmarrja dhe zhvillimi janë të nevojshme për të siguruar një ekonomi tregu funksionale për Shqipërinë, janë këto objektiva kryesore:

  1. promovimi dhe vendosja e të menduarit si sipërmarrës dhe inovacioni;
  2. krijimini i një komuniteti praktikant të biznesit;
  3. këshillimi i politikëbërësve në bërjen e politikave dhe hartimin e rezultateve të politikave në lidhje me zhvillimin;
  4. promovimi i kanalizimit të procedurave të qeverisë duke përfshirë qeverisjen elektronike për të lehtësuar zhvillimin;
  5. arsimimi, trajnimi, dhe kerkimi shkencor në sipërmarrje.